ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

Home

Dear visitors to our website,

Konštantínove listy/Constantine’s Letters is an international scientific journal issued twice a year which has been published in Constantine the Philosopher University in Nitra since 2008.
The main goal of the journal is to present problems and themes intertwined with the cultural and political history of Great Moravia during the 9th century as well as continuity of Cyrillo-Methodian tradition in later times. Next, there is also space for other adjacent topics connected with Slavonic and Byzantine archaeology, history, philology, philosophy, literature, cultural relations as well as medieval and early modern age ecclesiastical history and iconography.

Editorial board of the journal

Domov

Vážení návštevníci našej internetovej stránky,

Konštantínove listy/Constantine’s letters sú medzinárodným vedeckým časopisom, vychádzajúcim dvakrát do roka, ktorý je publikovaný na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2008.
Hlavným cieľom časopisu je prezentovať problematiku a témy spojené s kultúrnou a politickou históriou Veľkej Moravy počas 9. storočia, ako aj kontinuitu cyrilo-metodskej tradície v neskoršom období. Ďalej je tu priestor aj pre príbuzné témy spojené so slovanskou a byzantskou archeológiou, históriou, filológiou, filozofiou, literatúrou, kultúrnymi vzťahmi i so stredovekou a včasnonovovekou cirkevnou históriou a ikonografiou.

Redakčná rada časopisu