ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2015 Volume 8

Volume 8

Články / Articles:

VÝCHODORÍMSKA RÍŠA A SASÁNOVSKÁ PERZIA V 6. STOROČÍ. POKUS O KOMPARÁCIU VEĽMOCÍ „BIPOLÁRNEHO SVETA“ NESKOREJ ANTIKY

(The Eastern Roman Empire and the Sassanid Empire in the 6th Century. A Comparative Study of the Superpowers in the ‘Bipolar World’ of Late Antiquity)

Hurbanič, Martin

pages: 2-13

PSEUDOKRESŤANSKÍ MORAVANIA, NITRIANSKI NEOFYTI A NAJKRESŤANSKEJŠÍ FRANKOVIA

(Pseudo-Christian Moravians, the Neophytes of Nitra and the Earnest Christian Franks)

Baláž, Peter

pages: 14-24

FILOZOFIA KONŠTANTÍNA FILOZOFA SOLÚNSKEHO V TEXTOCH ANASTÁZIA BIBLIOTEKÁRA [K BYZANTSKEJ NÁUKE O DUŠI]

(Philosophy of Constantinus Philosophus Thessalonicensis in the Texts of Anastasius Bibliothecarius [on the Byzantine Doctrine of the Soul])

Lukoviny, Ľuboš

pages: 25-39

VÝVOJ CYRILO-METODSKÝCH TEXTOV V LITURGII HODÍN V STREDNEJ EURÓPE

(The Development of Cyril-Methodius Texts in the Liturgy of the Hours in Central Europe)

Zubko, Peter

pages: 40-62

OBRAZ VELKOMORAVSKÉHO VLÁDCE SVATOPLUKA V ČESKÉ A MORAVSKÉ HISTORIOGRAFII 19. A 20. STOLETÍ

(Svatopluk´s Image in the Czech and Moravian Historiography in the 19th and 20th Centuries)

Havlíková, Lubomíra

pages: 63-77

NIEKTORÉ ASPEKTY KULTÚRNEJ, UMELECKEJ A OSVETOVEJ ČINNOSTI MESTA NITRA V ROKOCH 1939 – 1945

(Selected Aspects of Cultural Life, Art and Activities for Edification in Nitra from 1939 – 1945)

Hetényi, Martin

pages: 78-87

 

Recenzie / Book reviews

Ľubomír Kralčák: Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód (Ľuboš Lukoviny) / 88 /

Milan Mihaljević et al.: Hrvatski crkvenoslavenski jezik (Zvonko Taneski) / 92 /

Maddalena Betti: The Making of Christian Moravia (858 – 882): Papal Power and Political Reality (Martina Škutová) / 95 /

Andrej Škoviera (ed.): Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov (Zuzana Hasarová) / 97 /

Goce Cvetanovski – Ľupčo Mitrevski – Zvonko Taneski: Словачко-македонски речник / Slovensko-macedónsky slovník (Martina Lukáčová) / 98 /

Anton Hruboň – Juraj Krištofík: Partizáni a Slovensko (Nina Sozanská) / 99 /

Martina Fiamová – Ján Hlavinka – Michal Schvarc, et al.: Slovenský štát 1939 – 1945 predstavy a realita (Nina Sozanská) / 100 /

 

Správy / Chronicle

PDF file