ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2013 Volume 6

2013 Volume 6Články / Articles:

ГУННЫ ЮСТИНИАНА: ВИЗАНТИЯ, КУТРИГУРЫ И УТИГУРЫ

(The Huns of Justinian: Byzantium, Utigur and Kutrigur)

Ricci, Joseph

pages: 1-9

KOSTOL Č. IX V MIKULČICIACH (TZV. ŠTVORAPSIDOVÁ ROTUNDA)

(The Church no. IX in Mikulčice (The Four-apsed Rotunda))

Illáš, Martin

pages: 10-45

ZPRÁVA O STAVU STUDIA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ ŽENY VE VELKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI. REFLEXE V ČESKÉ, MORAVSKÉ A SLOVENSKÉ HISTORIOGRAFII

(Report on the State of Research of the Legal Status of Women in the Great Moravian Society. Reflection in the Czech, Moravian, and Slovak Historiography)

Havlíková, Lubomíra

pages: 46-68

KONŠTANTÍN, METOD A ICH UČENÍCI PRED TVÁRAMI BYZANTSKÝCH CISÁROV

(Constantine, Methodius and Their Disciples Meeting with Byzantine Emperors)

Husár, Martin

pages: 69-92

USTÁLENÉ OBRAZNÉ PROSTRIEDKY V MORAVSKO-PANÓNSKYCH LEGENDÁCH

(Fixed Expressions in the Moravo-Pannonian Legends)

Auxová, Darina

pages: 93-101

HAGIOGRAFICKÉ MOTÍVY VO SFRAGISTIKE AKO HISTORICKÝ PRAMEŇ

(Hagiographic Motifs in Sphragistics as a Historical Source)

Zubko, Peter

pages: 102-109

K CIRKEVNEJ SPRÁVE NA ÚZEMÍ JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA OD DRUHEJ POLOVICE 16. DO PRVEJ POLOVICE 17. STOROČIA

(On the Church Administration of the South-Western Part of Slovakia from the Second Half of the 16th Century to the First Half of the 17th Century)

Lopatková, Zuzana

pages: 110-121

MENOVANIA ČLENOV SPIŠSKEJ KAPITULY DO VZNIKU SPIŠSKÉHO BISKUPSTVA V ROKU 1776

(Appointment of the Members of the Spiš Chapter until the Foundation of the Spiš Diocese in 1776)

Glejtek, Miroslav

pages: 122-139

PREMENY SEMINÁRA SV. LADISLAVA V NITRE V ARCHÍVNYCH PRAMEŇOCH 18. STOROČIA

(Changes of the Seminary of St. Ladislav in Nitra in the 18th Century Archive Sources)

Ďurčo, Marek

pages: 140-160

MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ – PREDPOKLAD PRE ŠÍRENIE KULTÚRNYCH TRADÍCIÍ

(Media Literacy - a Prerequisite for the Spread of Cultural Traditions)

Jalal, Al-Ali

pages: 161-167

 

Recenzie / Book reviews

Samuel Hudec: Hazlett, Ian (ed.). Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600 /168/

Martina Škutová: Ivanov, Sergej Arkaďjevič. Byzantské misie. Aneb je možné udělat z ,,barbara“ křesťana? /170/

Martina Vrbinárová: Steinhübel, Ján. Kapitoly z najstarších českých dejín 531 – 1004 /171/
Martina Chromá: Čajka, František. Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii /173/
Miroslav Glejtek: Vrteľ, Ladislav. Heraldický katechizmus čiže základy heraldiky v otázkach a odpovediach, zoradených do trinástich lekcií a pre väčšiu názornosť doplnených o premnohé vyobrazenia /175/

Miroslav Glejtek: Takács, Imre. Az Árpád-házi királyok pecsétjei. Royal Seals of the Árpád Dynasty /177/
Lukáš Perný: Musicantica Slovaca: Duch stredoveku - hudobný film /180/

Славица Гаџова: Од стилски естезис до филозофски гносис. Kон поетската збирка Стрмоглаво кон

височините од Марта Маркоска /183/

Správy / Chronicle

PDF file