ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2008 Volume 1

2008 Volume 1Obsah/ Contents

Editorial – 1

Štúdie/ Articles

Titus Kolník: Kamenný kríž z Bratislavy-Rusoviec - významný doklad ranobyzantského kresťanského umenia / Stone cross from Bratislava-Rusovce – an important evidence of earlybyzantian christian art – 2
Milan Hanuliak: Materiálna podstata v duchovnej kultúre veľkomoravských Slovanov / Material substance in spiritual culture of Great Moravian Slavs – 26
Anna Matuláková: Pohansko-kresťanský synkretizmus v predcyrilo-metodskom období a jeho pozostatky v slovenskom obradovom folklóre / Pagan-christianly
syncretism in pre-cyril-metod period and its piece of knowledge about slovak ceremonial folklore – 41
Peter Ivanič: Pribinov kostol v Nitre v zrkadle historiografie / Problematics of Pribina´s church in Nitra from the perspective of historiography – 60
Martin Hetényi: K platforme politiky Rastislava pred príchodom byzantskej misie / On the basis of Rastislav´s policy before the Byzantine mission arrival – 70
Cyril Diatka: Historický kontext misie solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda / Historical Context of Solun Brothers’s Ss. Cyril and Methodius Mission – 84
Peter Liba: Väznenie sv. Metoda / St. Methodius imprisonment– 96
Maja Jakimovska-Tošić: The extensive hagiography of St. Clement of Ohrid by Theophylactus in Byzantine-Orthodox and Rome-Catholic literary environment – 100
Zvonko Taneski: Niektoré teórie a historicko-spoločenské podmienky vzniku slovanského písma a písomníctva / Some theories and historical - social conditions of slavonic writing and literature origins – 110

Recenzie / Book reviews

Jozef Zábojník: Slovensko a avarský kaganát (Peter Ivanič) – 125
Ludek Galuška.: Slované doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. (Peter Ivanič) – 127
Здењек Кланица: Тајната на гробот на Св. Методиј (Zvonko Taneski) – 129
Cyril a Metod - Slovensko a Európa (Jozef Michalov) – 130

PDF file