ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2017 Volume 10 Issue 2

Články / Articles:2017 Volume 10 Issue 2

PHILO OF ALEXANDRIA AND THE ORIGINS OF ONTO-THEOLOGY

(Filón Alexandrijský a pôvod onto-teológie)

Blandzi, Seweryn

pages: 3-14

ТЕМА ИЕРАРХИИ ПРИРОДНОГО СУЩЕГО В ПАЛАМИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Ч. 1. ПРЕДЫСТОРИЯ ТЕМЫ ИЕРАРХИИ СУЩЕГО И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ В ПАЛАМИТСКИХ СПОРАХ

(Taxonomies of Beings in the Palamite Literature: Gregory Palamas and David Disypatos. Part 1. Early History of the Topic of Hierarchy of Beings and Appearance of This Topic in the Palamite Controversy)

Biriukov, Dmitry

pages: 15-22

THE END OF THE LATE ANTIQUE FORT IN LOBOR AND THE BEGINNING OF THE SLAVIC SEIZING OF PRESENT-DAY NORTHWESTERN CROATIA

(Koniec neskorostredovekej pevnosti Lobor a začiatok slovanského zaujatia dnešného severozápadného Chorvátska)

Filipec, Krešimir

pages: 23-34

VEĽKOMORAVSKÉ OBJEKTY Z OPEVNENÉHO SÍDLISKA V MUŽLE-ČENKOVE

(Great Moravian Objects from the Fortified Settlement of Mužla-Čenkov)

Hanuliak, Milan

pages: 35-42

RIMSKI PRVOSVEĆENICI U VRIJEME ĆIRILOMETODSKE MISIJE

(Roman Pontiffs in the Time of Cyrillo-Methodian Mission)

Košćak, Silvio  –  Kuhar, Kristijan

pages: 43-61

KRESŤANSTVO A MORÁLKA V STREDOEURÓPSKEJ POLITIKE 9. STOROČIA

(Christianity and Morality in Central European Politics of the 9th century)

Gluchman, Vasil

pages: 62-74

PEREONSKÍ MNÍSI A PANÓNSKE MISIE NA PRELOME TISÍCROČÍ

(Monks from Pereon and the Pannonian Missions at the Turn of Millennium)

Druga, Marek

pages: 75-87

SV. KLIMENT OCHRIDSKÝ A JEHO PÔSOBENIE V MACEDÓNSKU

(St. Clement of Ohrid and His Activities in Macedonia)

Kocev, Pavle – Kondrla, Peter – Králik, Roman – Roubalová, Marie

pages: 88-97

RINGS MADE OF TWISTED WIRE AND THEIR IMITATIONS FOUND IN TRANSILVANIA, CRIȘANA, BANAT, AND DOBRUDJA (10TH – 12TH CENTURIES)

[Prstene z tordovaného drôtu a ich imitácie nájdené v Transylvánii, Krišane, Banáte a Dobrudži (10. – 12. storočie)]

Oţa, Silviu

pages: 98-113

EPISTOLA AD PASCHALEM II PAPAM (DIPLOMATICKÝ ROZMER PROTIBYZANTSKEJ POLITIKY KNIEŽAŤA BOHEMUNDA Z ANTIOCHIE)

[Epistola ad Paschalem II Papam (The Diplomatic Contours of the Anti-Byzantine Policy of Prince Bohemond of Antioch)]

Hurbanič, Martin – Hrnčiarová, Daniela

pages: 114-125

THE CLASSICAL EDUCATION OF ST. GREGORY PALAMAS THROUGH INDICATIVE EXAMPLES

(Klasická vzdelanosť sv. Gregora Palamu prostredníctvom charakteristických príkladov)

Lamprou, Soultana D.

pages: 126-132

VŠEVLAD JOZEF GAJDOŠ A VÝSKUM CHORVÁTSKO-HLAHOLSKÝCH PAMIATOK

(Vševlad Jozef Gajdoš and the Research of Croatian-Glagolitic Monuments)

Ivanič, Peter

pages: 130-140

CHEMNITZ’S EUCHARISTIC CHRISTOLOGY AS AN IMPULSE FOR ECUMENICAL DIALOGUE BETWEEN EAST AND WEST

(Chemnitzova eucharistická kristológia ako impulz pre ekumenický dialóg medzi východom a západom)

Valčo, Michal

pages: 141-150

BAROKOVÁ VÝZDOBA FARSKÝCH A FILIÁLNYCH KOSTOLOV KATEDRÁLNEHO ARCHIDIAKONÁTU NITRIANSKEJ DIECÉZY V PRVEJ TRETINE 18. STOROČIA

(Baroque Ornamentation of Parish and Filial Churches of the Cathedral Archdeaconry of Nitra Diocese in the First Three Decades of the 18th Century)

Ďurčo, Marek

pages: 151-164

ETICKÝ ROZMER REFLEXIE VEĽKOMORAVSKÉHO OBDOBIA V SLOVENSKEJ LITERATÚRE NA KONCI 18. STOROČIA

(The Ethical Dimension of the Reflection of the Great Moravian Period in the Slovak Literature at the End of the 18th Century)

Mihalková, Gabriela

pages: 165-177

RELIGIOZITA A JEJ REFLEXIA V CESTOVNOM RUCHU NA SLOVENSKU

(Religiosity and its Reflexion in Tourismus in Slovakia)

Krogmann, Alfred – Nemčíková, Magdaléna – Oremusová, Daša – Ambrosio, Vitor – Mróz, Franciszek

pages: 178-190

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

(Humanities Education As Place for Cultural-Historical Memory)

Liashchynskaya, Iryna – Jakubovská, Viera

pages: 191-203

Recenzie / Book Reviews:

Stantchev, Krassimir – Ziffer, Giorgio. (eds.) Studi cirillometodiani : nel 1150° anniversario della missione tra gli Slavi dei Santi Cirillo e Metodio (Martina Lukáčová) / 204 /

Správy / Chronicle:

Aktivity Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje 2016/2017 / 206 /

Vplyv byzantskej filozofickej a kultúrnej iniciatívy na formovanie obrazu modernej Európy / 210 /

PDF file