ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2018 Volume 11 Issue 2

Články / Articles:2018 Volume 11 Issue 2

ЭСХАТОЛОГИЯ ВОЛИ В УЧЕНИИ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА

(Eschatology of Will in the Teachings of Maximus the Confessor)

Makohon, Anatolii

pages: 3-13

VZŤAH PREDROMÁNSKEHO KOSTOLA NA DEVÍNE K DALMÁTSKEJ ARCHITEKTÚRE

(Relation of the pre-Romanesque Church at Devín to Dalmatian Architecture)

Illáš, Martin

pages: 14-34

SETTLEMENT CONTINUITY AT SUŠINE SITE NEAR VIRJE (NORTH CROATIA) THROUGHOUT THE MIDDLE AGES

Sídelná kontinuita na lokalite Sušine, blízko Virje (severné Chorvátsko), počas stredoveku

Sekelj Ivančan, Tajana – Tkalčec, Tatjana

pages: 35-66

ČASOVÉ VYMEDZENIE VZNIKU VEĽKOMORAVSKÉHO NOMOKÁNONA

(Time Determination of the Great Moravian Nomocanon)

Jáger, Róbert

pages: 67-77

K PÔVODU KYJEVSKÝCH LISTOV Z ONOMASTICKÉHO HĽADISKA

(On the Origin of the Kiev Leaflets from the Onomastic Point of View)

Pukanec, Martin

pages: 78-86

АПОСТОЛЬСКАЯ МИССИЯ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФЕНОМЕНА СЛОВА В УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

(The Apostolic Mission of Saints Cyril and Methodius in the Context of the Word Phenomenon Development in Ukrainian Culture)

Kovalchuk, Natalia – Jakubovská, Viera

pages: 87-97

KACÍRI, HERETICI, BLUDÁRI A BOJ PROTI KACÍRSTVU V STREDOVEKOM UHORSKOM KRÁĽOVSTVE

(Heretics, Apostates, Schismatics and the Fight Against Heresy in the Medieval Kingdom of Hungary)

Marek, Miloš

pages: 98-131

CHARIZMA A POSLANIE AUGUSTIÁNSKYCH KLÁŠTOROV V STREDOVEKU NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO SLOVENSKA

(Charism and the Mission of Medieval Augustinian Monasteries in the Area of Modern Slovakia)

Huťka, Miroslav

pages: 132-142

EPOS CIRILLO-METODIADA V PERIPETIÁCH LITERÁRNOHISTORICKEJ RECEPCIE

(The Epos Cirillo-Metodiada in Peripeteias of Literary Historical Reception)

Taneski, Martina

pages: 143-150

AN OUTLINE OF GREEK CATHOLIC MONASTICISM IN THE CZECH LANDS AND CZECHOSLOVAKIA THROUGHOUT THE 19TH AND 20TH CENTURY

(Prehľad gréckokatolíckeho monasticizmu v Česku a Československu počas 19. a 20. storočia)

Zouhar, Jakub

pages: 151-167

ŠPECIFIKÁ FLORENSKÉHO PERSONALIZMU (SYMBOL AKO JEDINEČNÝ VZŤAH JAZYKA A OSOBY V SLOVANSKOM MYSLENÍ)

[Specific Features of Florenski’s Personalism (The Concept of the Symbol as a Unique Relationship of Language and Personal Being in Slavic Thought)]

Rusnák, Peter

pages: 168-178

STARORUSKIE MOTYWY W TWÓRCZOŚCI PAWŁA FLORENSKIEGO (1882 – 1937)

[The Old Rus’ themes in the works of Pavel Florensky (1882 – 1937)]

Kroczak, Justyna

pages: 179-189

K PROBLEMATIKE VÝUČBY NÁBOŽENSTVA V ČESKOSLOVENSKU PO ROKU 1918

(Religious education in Czechoslovakia after 1918)

Kičková, Adriana

pages: 190-198

Recenzie / Book Reviews:

Dóci, Viliam Štefan OP. Die Seelsorgliche Tätigkeit der Kaschauer Predigerbrüder. Ein Dominikanerkonvent im Ambiente von Pfarrei, Stadt und Staat im 18. Jahrhundert (Jakub Zouhar) / 199 /

Správy / Chronicle:

Zpráva o činnosti sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje v roce 2018 / 202 /

Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia / 208 /

Európsky stredovek interaktívne / 211 /

PDF file