ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2021 Volume 14 Issue 1

Články / Articles:2021 Volume 14 Issue 1

USTANOVENIE NITRIANSKEHO BISKUPSTVA V ROKU 880 A OTÁZKA KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

Botek, Andrej

pages: 3-22

MAGNUS ERLENDSSON AND RULER MARTYRDOM ON THE SCANDINAVIAN AND SLAVIC PERIPHERY OF MEDIEVAL EUROPE

Malmenvall, Simon

pages: 23-38

CHRISTIAN ASCETICS OF LATE ANTIQUITY AS A PHILOSOPHY AND ITS ECHO IN THE CULTURE OF OLD RUS’ (11TH – 13TH CENTURIES)

Kroczak, Justyna

pages: 39-47

ST. JEROME IN THE HERITAGE AND TRADITION OF THE OLD CHURCH SLAVONIC LITURGY

Botica, Ivan – Kuhar, Kristijan

pages: 48-58

TRANSMISSION OF MYSTICAL LIGHT FROM GREEK CHRISTIAN EAST TO THE WEST

Blandzi, Seweryn

pages: 59-64

HERALDIKA STREDOVEKÝCH SPIŠSKÝCH PREPOŠTOV, PREDOVŠETKÝM VO SVETLE SFRAGISTICKÝCH PAMIATOK (14. – 16. STOROČIE)

Glejtek, Miroslav

pages:65-87

TRACES OF ARISTOTLE IN MARTIN LUTHER’S THEOLOGICAL ANTHROPOLOGY

Mashkin, Nikolay A. – Batyukova, Vera E. – Krokhina, Julia A. – Shagieva, Rosalina V. – Chistyakov, Alexey A.– Korzhuev, Andrey V.

pages: 88-99

THE CONTRIBUTION OF THE PRINCIPLES OF THE SOLITARY (MONASTIC) WAY OF LIFE TO ORTHODOX CHRISTIAN SECULAR LIFE ACCORDING TO SEVASTOS KYMINITIS

Karamanidou, Anna

pages: 100-112

CYRILO-METODSKÁ TRADÍCIA V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ V PREDUMELECKOM OBDOBÍ (ČÍTANKA, NÁRODNIE SPIEVANKY, SLOVENSKÁ ČÍTANKA)

Petríková, Martina

pages: 113-122

VEĽKOMORAVSKÁ A CYRILO-METODSKÁ TRADÍCIA V TVORBE „ŠTÚROVCOV“

Vargová, Zuzana

pages: 123-130

PIONEERS OF CLERICAL FASCISM? MYTHICAL LANGUAGE OF REVOLUTIONARY POLITICAL CATHOLICISM IN SLOVAKIA AND VISIONS OF A “NEW NATION”

Hruboň, Anton

pages: 131-145

CYRIL A METOD V KULTÚRE DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV

Čukan, Jaroslav – Michalík, Boris

pages: 146-157

MARIÁNSKA HORA V LEVOČI SO ZAMERANÍM NA JEJ MEDZINÁRODNÝ VÝZNAM

Štefaňak, Ondrej

pages: 158-166

LITERÁRNÍ VĚDA A KULTURNÍ DĚDICTVÍ V PRAGMATICKÝCH SOUVISLOSTECH. K ODKAZU PETRA LIBY

Zelenková, Anna – Mikulášek, Alexej

pages: 167-176

BYZANTINE STUDIES IN SPAIN. THE SPECIFIC CASE OF GRANADA

Amorós, Maila García – Papadopoulou, Panagiota

pages: 177-183

КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Shimko, Elena

pages: 184-193

K ZHODE ADJEKTÍVNEHO PRÍVLASTKU SVÄTÝ S VIACNÁSOBNÝM ČLENOM VYJADRENÝM MENAMI SVÄTÝCH (NA PRÍKLADE SPOJENÍ SVÄTÝ CYRIL A METOD – SVÄTÍ CYRIL A METOD)

Petráš, Patrik

pages: 194-208

Recenzie / Book Reviews:

Problematyka cyrylometodejska w jubileuszowych tomach tematycznych wydawanych w Bułgarii w latach 1946 – 1990 (Jan Stradomski) / 209 /
Letz, Róbert – Judák, Viliam (eds.). Cyrilo-metodská tradícia ako spájajúci fenomén (Ľubomír Hlad) / 214 /

PDF file