ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2014 Volume 7

2014 Volume 7

Články / Articles:

HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ KONTEXT MISIÍ SOLÚNSKYCH BRATOV (CESTY SV. KONŠTANTÍNA-CYRILA A METODA DO ROKU 867)

(Historical-Geographical Context of the Solun Brothers’ Missions (Journeys of Sts. Constantine-Cyril and Methodius until 867))

Ivanič, Peter – Lukáčová, Martina

pages: 2-13

STRELNÉ ZBRANE VÝCHODNÉHO PÔVODU NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V NESKOROM 9. A V 10. STOROČÍ

(Ranged Weapons of Eastern Origin in the Late 9th and 10th Centuries)

Holeščák, Michal

pages: 14-22

HRADNIANSKY ARCHIDIAKONÁT V NITRIANSKEJ DIECÉZE DO ROKU 1526

(Archdeanery of Hradná in the Diocese of Nitra until 1526)

Ďurčo, Marek

pages: 23-60

VZÁJOMNÉ HĽADANIE IDENTITY: SLOVENSKO-MACEDÓNSKE LITERÁRNE, KULTÚRNE A JAZYKOVÉ KONTAKTY V 20. STOROČÍ A V SÚČASNOSTI

(Reciprocal Exploration of Identity: Slovak-Macedonian Literary, Cultural and Linguistic Relations in the 20th Century and Beyond)

Taneski, Zvonko

pages: 61-72

PREHĽAD CIRKEVNEJ HISTORIOGRAFIE V ČESKEJ REPUBLIKE V NOVOM TISÍCROČÍ

(The Survey of Church Historiography in the Czech Republic in the New Millennium)

Zouhar, Jakub

pages: 73-89

O NEVYHNUTNOSTI KOMPLEXNÉHO A INTERDISCIPLINÁRNEHO SLAVISTICKÉHO VÝSKUMU SLOVENSKEJ KULTÚRY

(On the Significance of the Complex and Interdisciplinary Slavic Research of Slovak Culture)

Žeňuch, Peter

pages: 90-96

POLYVALENTNOSŤ AKO KONŠTRUKT BÁSNICKÝCH SVEDECTIEV JÁNA MOTULKA

(Polyvalence as a Model of Ján Motulko’s Poetic Testimonies)

Brunclík, Jozef

pages: 97-117

 

Recenzie / Book reviews

Marta Mácelová: Slovania vo Zvolenskej kotline (Peter Ivanič) / 118 /

Илија Велев: Византиско-Македонски Книжевни Врски (Peter Ivanič) / 118 /

Maja Jakimovska-Toshic: Literary and Cultural Models in Macedonian Medieval Literature: Literary-Research Studies (Martina Zajíčková) / 119 /

František Čajka: Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii (Martina Chromá) / 120 /

Martin Homza – Ján Lukačka – Neven Budak (eds.): Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780) (Zuzana Hasarová) / 122 /

Peter Žeňuch: Источники византийско-славянскойтрадиции и культуры в Словакии / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku : Monumenta Byzantino- Slavica et Latina Slovaciae IV (Martin Hetényi) / 123 /

Peter Žeňuch– Elena S. Uzeňova – Katarína Žeňuchová (eds.): Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach (Martin Hetényi) / 125 /

Dušan Škvarna – Adam Hudek: Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku (Zuzana Hasarová) / 127 /

Valentina Mironska-Hristovska: Literary Studies of Macedonian Identity (Martina Zajíčková) / 128 /

Angela Frattolillo: L’identità italiana nella Trieste asburgica (Martina Lukáčová) / 129 /

Nataša Avramovska: Čitatelska čitanka / Reader’s Reader (Igor Tyšš) / 130 /

 

Správy / Chronicle

PDF file