ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2009 Volume 2

2009 Volume 2Obsah / Contents

Štúdie / Articles

Martin Husár: Prechod z antiky do stredoveku v rímskej armáde a súčasná situácia vo vojenstve na území Karpatskej kotliny počas 4. - 1. polovice 7. stor. / Roman Army Transition from Antiquity to Middle Ages and the Simultaneous Warfare Situation in the Area of the Carpatian basin during the 4th till the first half of the 7th century – 1
Martin Hurbanič: Historiografia k avarskému útoku na Konštantínopol roku 626 / Historiography on Avar Attack on Constantinople in 626 – 19
Andrej Botek: Cyrilo-metodská misia a veľkomoravská architektúra / The Cyril – Methodius´ Mission and Architecture of Great Moravian Empire – 25
Andrej Škoviera: Svätý Naum Ochridský / Saint Nahum of Ochrid – 58
Мартін Гетені: Проникнення творчості Костянтина та Мефодія в Київську Русь(признаки проблеми у новій чеській та словацькій гістографії) / Intrusion of Constantine´s and Methodius´ Work in Kiev Rus (Traces of the Problem in Current Slovak and Czech Historiography) – 66
Sofija Grandakovska: Multiplied Literary Story: a Biblical Text, a Nerezi Master, the Italian Proto-renaissance and the Macedonian Contemporary Poetry / Multiplikovaný literárny príbeh – biblický text, majster z Nerezi, talianska protorenesancia a macedónska súčasná poézia – 82
Peter Zubko: Súpis gréckokatolíckych lokalít s kostolmi z rokov 1814 – 1815 / Register of Greek Catholic Parishes from the years 1814 – 1815 – 94

Recenzie / Book reviews

Milan Hanuliak: Veľkomoravské pohrebiská (Peter Ivanič) – 106
Маjа Јакимовска-Тошиќ: Кирилометодиевски книжевни проекции (Zvonko Taneski) – 106
Кирило-Методиевски студии, книга 17 (Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през 9-10 век) (Zvonko Taneski) – 108
Glagoljica i hrvatski glagolizam (Zvonko Taneski) – 111

Správy / Chronicle

Výskumný pobyt v Rivnom na Ukrajine (Martin Hetényi) – 115
Slávnostná pripomienka osobnosti Konštantína Filozofa a prezentácia publikácií (Martin Hetényi, Peter Ivanič, Zvonko Taneski) – 116
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na výstave „Križovatky Európy“ (Martin Hetényi) – 117
Návšteva z Matice Velehradskej na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre (Zvonko Taneski) – 118
Pracovné stretnutie na pôde Slovanského ústavu AV ČR v Prahe (Peter Ivanič) – 118

PDF file