ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2017 Volume 10 Issue 1

Články / Articles:2017 Volume 10 Issue 1

ŠTÚDIUM BYZANTSKEJ FILOZOFIE V EURÓPE A NA SLOVENSKU

(The Research of Byzantine Philosophy in Europe and Slovakia)

Zozuľak, Ján

pages: 3-11

PRZEGLĄD BADAŃ NAD MYŚLĄ BIZANTYJSKĄ W POLSCE

(An Overview of Research on the Byzantine Thought in Poland)

Jaworska-Wołoszyn, Magdalena

pages: 12-24

ΤΟ «ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑΝ» ΑΜΑΡΤΑΝΕΙΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΞΙΜΟ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

[The «ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑΝ» Sinning According to st Maximus the Confessor and the function of Function of Mind (νους) in Aristotle]

Pittaras, Theodoros C.

pages: 25-35

 THE TRUTH IN ARISTOTLE AND SOPHONIAS

(Pravda podľa Aristotela a Sophoniasa)

Ntotsika, Alexantra

pages: 36-42

PROCLUS’ NEOPLATONIC POLYTHEISM AND NICHOLAS OF METHONE’S CHRISTIAN MONOTHEISM

(Proklov neoplatonický polyteizmus a kresťanský monoteizmus Mikuláša z Methone)

Terezis, Christos

pages: 43-54

SVOJBYTNOSŤ SVETA. FILOPONOVA KRITIKA ARISTOTELOVEJ KOZMOLÓGIE

(The Self-Being of the World. Philoponus’ Critique of Aristotle’s Cosmology)

Mitterpach, Klement

pages: 55-65

ΠΕΡΙ ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

(On Being and Essence Comments of Saint Photios on Aristotelian Teaching)

Victoria Theodora, Achillef Gaitana N.

pages: 66-72

MYSTICKÝ REALIZMUS GNOZEOLÓGIE SIMEONA NOVÉHO TEOLÓGA

(Mystical Realism of Gnoseology of Symeon the New Theologian)

Župina, Miroslav

pages: 73-82

PRINCÍPY EXISTENCIÁLNEHO PERSONALIZMU V KONTEXTE BYZANTSKEJ ANTROPOLÓGIE

(The Principles of the Existential Personalism in the Context of the Byzantine Anthropology)

Grečo, Peter

pages: 83-97

PRÍNOS ARISTOTELOVHO MYSLENIA PRE STREDOVEKÝ DIALÓG KULTÚR VEDENÝ SV. TOMÁŠOM AKVINSKÝM

(The Contribution of Aristotle’s Thinking to the Medieval Dialogue of Cultures Led by St. Thomas Aquinas)

Szaniszló OP, Inocent-Mária V.

pages: 98-109

REFLEXIA VPLYVU ARISTOTELOVHO CHÁPANIA PROBLÉMU SPRAVODLIVOSTI V NAŠOM KULTÚRNOM OKRUHU

(Aristotle’s Understanding of Justice and its Reflection in our Cultural Area)

Kalajtzidis, Ján

pages: 110-120

L’INTELLECTUALITÉ ORTHODOXE TURCOPHONE ET SON RÔLE PRÉCURSEUR À LA RENAISSANCE DE LA PHILOCALIE AU XVIIIE SIÈCLE

(Christian Orthodox Turkish-speaking Scholarship as a Precursor of the Philocalic Renaissance of the 18th Century)

Christodoulou, Georgia

pages: 121-139

ARISTOTELES NA HORE SAINT-MICHEL (VO SVETLE ROVNOMENNEJ PUBLIKÁCIE S. GOUGUENHEIMA)

[Aristotle on Mount Saint-Michel (In Light of S. Gouguenheim´s Publication Bearing the Same Title)]

Sivák, Jozef

pages: 140-149

BYZANTSKÉ VPLYVY V RANOSTREDOVEKEJ SAKRÁLNEJ ARCHITEKTÚRE SLOVENSKA

(Byzantine Influences in Early Medieval Sacred Architecture in Slovakia)

Botek, Andrej

pages: 150-179

BENÁTKY A BYZANCIA V 5. – 9. STOROČÍ (VZÁJOMNÉ SÚVISLOSTI)

[Venice and Byzantium During the 5th – 9th Centuries (Mutual Connections)]

Lukáčová, Martina

pages: 180-189

CROATIAN GLAGOLITISM BETWEEN THE WEST AND THE EAST

(Chorvátsky hlaholizmus medzi Západom a Východom)

Mihaljević, Milan

pages: 190-197

OTÁZKA EXISTENCIE VÝCHODNÉHO RÍTU V 13. A 14. STOROČÍ NA SPIŠI

(The Question of the Existence of Eastern Rite in Spiš During 13th and 14th Century)

Labanc, Peter

pages: 198-210

ZMENY POSTAVENIA VÝCHODNÝCH KRESŤANOV V UHORSKU V PRIEBEHU VALAŠSKEJ KOLONIZÁCIE

(The Changes of the Position of Byzantine Rite Christians in Hungarian Kingdom During the Vlach Colonisation)

Škutová, Martina

pages: 211-221

VYBRANÉ PRÍKLADY PROBLEMATICKÉHO PRIJÍMANIA NARIADENÍ UHORSKÝCH KATOLÍCKYCH SYNOD V 16. A 17. STOROČÍ V NÁBOŽENSKEJ PRAXI

(Selected Examples of Problematic Adoption of Regulations of Hungarian Catholic Synods in the 16th and 17th Centuries in Religious Practice)

Jablonský, Dávid

pages: 222-232

PRVKY CYRILO-METODSKEJ TRADÍCIE AKO SÚČASŤ PRIBINOVHO ODKAZU? (OSLAVY 1100. VÝROČIA KRESŤANSTVA V ČESKOSLOVENSKU)

[Elements of Cyrillo-Methodian Tradition as a Part of Pribina’s Legacy? (Celebrating 1100th Anniversary of Christianity in Czechoslovakia)]

Arpáš, Róbert

pages: 233-240

NADČASOVOSŤ MISIE SVÄTÝCH KONŠTANTÍNA-CYRILA A METODA VO SVETLE ENCYKLIKY SLAVORUM APOSTOLI (TEOLOGICKÁ REFLEXIA)

[The Timelessness of Constantine Cyril’s and Methodius’s Mission in the Light of the Encyclical Slavorum Apostoli (A Theological Reflection)]

Lyko, Miroslav

pages: 241-250

PROBLEMATIKA POUŽÍVANIA ZLOŽENÉHO ADJEKTÍVA CYRILO-METODSKÝ (CYRILO-METODOVSKÝ): KODIFIKÁCIA A JAZYKOVÁ PRAX

[The Topic of the Usage of the Complex Adjective ‘cyrilo-metodský’ (‘cyrilo-metodovský’): Codification and Use in Language Practice]

Petráš, Patrik

pages: 251-261

Recenzie / Book Reviews:

Martin Hurbanič. Konstantinopol 626. Poslední bitva antiky (Matej Gogola) / 262 /

Ján Zozuľak. Byzantská filozofia (Seweryn Blandzi) / 264 /

Cornelia Faustmann – Gottfried Glaßner – Thomas Wallnig. (Hrsg.). Melk in der barocken Gelehrtenrepublik. Die Brüder Bernhard und Hieronymus Pez, ihre Forschungen und Netzwerke (= Thesaurus Mellicensis 2) (Jakub Zouhar) / 265 /

Správy / Chronicle:

Slovanofest (Alica Ternová) / 268 /

PDF file